Badatelský řád

Ve smyslu zákona č. 122/2000 Sb. a vyhl. č. 275/2000 Sb. o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů vydává ředitel Českého muzea stříbra v Kutné Hoře


BADATELSKÝ ŘÁD

 1. Sbírkové předměty, které jsou ve správě muzea, mohou badatelé využívat ke svému studiu a badatelským účelům, a to pouze v souladu se zákonem a při dodržení podmínek stanovených tímto řádem.
 2. Ke studijním a badatelským účelům se zapůjčují pouze evidované sbírkové předměty, jejichž stav dovoluje badatelské využití.
 3. Studovat sbírkové předměty lze pouze na základě souhlasu správce podsbírky, případně ředitelky muzea, a to pouze za přítomnosti správce podsbírky nebo jím pověřeného pracovníka muzea.
  Badatel musí vždy v dostatečném časovém předstihu dojednat se správcem podsbírky předmět a termín studia.
 4. Studium sbírkových předmětů a dalších muzejních materiálů je možné pouze v místech k tomu účelu určených (badatelna, pracovny odborných pracovníků). Do depozitářů je badatelům vstup umožněn pouze ve výjimečných případech, a to se souhlasem ředitelky muzea, za podmínek stanovených Depozitárním řádem.
 5. K zapůjčení předmětů pro studijní a badatelské účely mimo budovy muzea je nutné vystavení písemné smlouvy o dočasném užívání sbírkových předmětů a řídí se příslušnými ustanoveními Směrnice o správě sbírek Českého muzea stříbra.
 6. Badatel je povinen před zahájením studia vyplnit badatelský list. Za úplnost údajů v badatelských listech odpovídá příslušný odborný pracovník muzea.
 7. Povinnosti badatele:
  a) dbát pokynů odborného pracovníka muzea
  b) dodržovat příslušné vnitropodnikové předpisy
  c) se zapůjčenými předměty zacházet tak, aby nedošlo k jejich poškození či zničení
  d) v případě uveřejnění badatelské práce, ve které byly využity sbírkové předměty a materiály ČMS, uvést tyto skutečnosti v textu práce včetně dodržení příslušných autorských a vlastnických práv, oznámit muzeu bibliografické údaje své práce, případně předat 1 výtisk do muzejní knihovny
 8. Odborný pracovník, případně jiný pověřený pracovník muzea, před předáním předmětu a při jeho převzetí zpět vždy zkontroluje jeho stav. Po skončení studia předmět uloží na odpovídající místo.
 9. Zapůjčené sbírkové předměty je možné fotografovat či filmovat pro prezentační účely pouze se svolením ředitelky muzea a na základě Směrnice Českého muzea stříbra o poskytování reprodukčních práv, fotografických služeb atd.
 10. Nedodržení jednotlivých ustanovení tohoto řádu může být důvodem k vyloučení ze studia muzejních materiálů.

Badatelský řád nabývá platnosti dnem vydání.

Současně se ruší doposud platné předpisy badatelských služeb.

Kutná Hora 1. dubna 2003

PhDr. Světlana Hrabánková
ředitelka Českého muzea stříbra