Knihovní řád

Vydáno ve smyslu zákona o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb číslo 257/2001 Sbírky a dalších předpisů v platném znění.

1.

Knihovna Českého muzea stříbra (dále jen ČMS) je v souladu se zřizovací listinou muzea veřejně přístupnou základní knihovnou se specializovaným fondem ve smyslu § 3, odst. c zákona číslo 257/2001 Sbírky (knihovní zákon).

Knihovna je podle knihovního zákona zapsaná do evidence knihoven vedené Ministerstvem kultury České republiky pod evidenčním číslem 0333/2002.

Posláním Knihovny ČMS je shromažďovat, evidovat, zpracovávat, uchovávat
a zpřístupňovat dokumenty týkající se především dějin hornictví, regionálních dějin a dále dokumenty potřebné pro odbornou práci zaměstnanců muzea i odborné veřejnosti. Veškerou svou činností přispívá k uchovávání kulturního dědictví, k rozvoji vědy, kultury
a ke vzdělávání a výchově občanů.

Činnost knihovny se řídí těmito právními předpisy:

a) zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických služeb (knihovní zákon),
b) vyhláška Ministerstva kultury ČR č. 88/2002 Sb., k provedení zákona č. 257/2001 Sb.,
c) zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském,
d) zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,
e) a dalšími příslušnými zákony a nařízeními.

2.

Součástí knihovny je odborný fond, který obsahuje dokumenty vztahující se k odborné činnosti muzea, regionální fond (tzv. Kutnohorika), tisky 19. století, periodika a další. Spravuje je odborný pracovník muzea – knihovník.

Knihy jsou uloženy v pracovně knihovníka, badatelně, v příručních knihovnách zaměstnanců muzea a v depozitáři.

Cizí osoby ani ostatní pracovníci muzea nemají bez povolení ředitelky a doprovodu knihovníka do knihovního depozitáře přístup.

3.

Uživatelé knihovny jsou povinni řídit se knihovním řádem, popř. badatelským řádem muzea a dodržovat pokyny pracovníka knihovny. Dále jsou povinni knihovní fondy chránit a nesmějí je poškozovat.

Uživatelé knihovny jsou povinni před vstupem do badatelny odkládat veškerá zavazadla na předem stanoveném místě. Na vyzvání knihovníka jsou povinni předložit
ke kontrole obsah svých tašek.

Uživatelé knihovny se mohou pohybovat pouze v určených prostorách a jsou povinni dodržovat stanovenou provozní dobu. V prostorách knihovny musí zachovávat klid, čistotu a pořádek. Není zde dovoleno kouřit, jíst ani pít.

Do prostor knihovny nemají přístup osoby opilé či jinak omámené, osoby znečištěné či ozbrojené.

Pokud uživatel knihovny nebude dodržovat ustanovení tohoto řádu, může být dočasně či trvale zbaven práv užívat služeb knihovny.

4.

Knihovna poskytuje prezenční a absenční výpůjčky, meziknihovní výpůjční služby (dále jen MVS), referenční a rešeršní služby a počítačové pracoviště pro uživatele s připojením na internet. Základní knihovnické a informační služby poskytuje knihovna zdarma. Poplatek je účtován za kladné vyřízení MVS, kdy žadatel platí jednorázovou částku ve výši 60,- Kč za 1 zásilku jako příspěvek na poštovné a balné.

Zápůjčky interní

Pro potřeby pracovníků muzea je možno zapůjčovat knihy z muzejní knihovny do tzv. příručních knihoven. O zapůjčených knihách do příručních knihoven je knihovníkem vedena evidence v digitální podobě. Vytištěné seznamy těchto knih jsou průběžně aktualizovány a opatřeny podpisem příslušných pracovníků muzea.

Jednotliví pracovníci jsou odpovědní za stav vypůjčených dokumentů a celých příručních knihoven a umožní pracovníkovi knihovny disponovat těmito dokumenty pro plnění základních funkcí knihovny.

Veškeré absenční výpůjčky z příručních knihoven budou probíhat pouze přes výpůjční protokol v knihovním systému v pracovně knihovníka.

Při ukončení pracovního poměru se pracovník muzea musí vykázat potvrzením knihovníka, že nemá žádné závazky vůči knihovně.

Zápůjčky prezenční

Většinou se uživatelům knihovny zapůjčují knihy z fondu muzea formou prezenční. Při prezenční výpůjčce se knihovník i uživatel řídí Badatelským řádem muzea.

Zapůjčení knihy do badatelny může být badateli odepřeno, je-li požadovaná kniha současně zapotřebí pro práci muzea, nebo je-li kniha ve zvlášť špatném stavu.

Vzhledem k tomu, že depozitář knihovny je umístěn mimo hlavní pracoviště knihovníka, musí badatel respektovat jeho pracovní podmínky a svou žádost předložit alespoň týden dopředu, aby měl možnost knihy připravit.

Zápůjčky absenční

Výpůjčky knih z odborné knihovny jsou prováděny prostřednictvím výpůjčního protokolu v knihovním systému, a to zpravidla maximálně na dobu 4 týdnů.

Ze závažných důvodů může být výpůjční lhůta po vzájemné dohodě prodloužena, maximálně o 1 měsíc.

Absenčně nemůže mít uživatel půjčeno najednou více než 5 svazků.

Mimo budovu se ze studijního fondu nepůjčují knihy nevázané a poškozené a ty, které jsou trvale zapotřebí pro práci muzea.

5.

Pokud se výpůjčky zasílají poštou, musí být bezpečně zabaleny, zaslány doporučeně a pojištěny. Výpůjční instituce je povinna zaslat je stejným způsobem ve stanovené lhůtě zpět a ručí za ně až do převzetí knihy půjčovatelem.

6.

Vypůjčovatel ručí za řádné vrácení knihy. Při poškození nebo ztrátě, ať byla během trvání výpůjčky zaviněna kýmkoliv, je vypůjčovatel povinen škodu nahradit nepoškozeným stejným dílem. Není-li to možné, dá muzeum na jeho náklad pořídit kopie, nebo stanoví finanční náhradu.

Do vyřešení způsobu nahrazení ztráty a uhrazení všech pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

7.

Absenční výpůjčka může být odepřena, nedodržuje-li vypůjčovatel výpůjční lhůtu, vrací-li knihy poškozené, nebo je půjčuje dalším osobám a nedodržuje sjednané podmínky.

8.

Za nedodržení termínu zápůjčky je vypůjčovateli účtován poplatek z prodlení. Hrazení poplatku nastává dnem skončení stanovené výpůjční lhůty. Jeho výše se stanoví za každou položku na výpůjčním kontě čtenáře částkou 5 Kč za každý den po překročení výpůjční lhůty. Čtenáři může být poplatek prominut, nepřesáhlo-li překročení výpůjční lhůty 14 dnů a zpoždění způsobily vážné příčiny.

9.

Nezávisle na vymáhání poplatků z prodlení vymáhá knihovna upomínkami vrácení děl půjčených mimo budovu. Po čtyřech bezvýsledných upomínkách, z nichž poslední je doporučený dopis ředitelky muzea, následuje vymáhání právní cestou. V případě, že je muzeum nuceno zahájit vymáhání právní cestou, čtenář je povinen v plné výši nahradit náklady právního zastoupení, a to i v přípravném řízení.

10.

Knihovník vede statistiku, ve které uvádí počet prezenčních a absenčních knihovních výpůjček, včetně meziknihovních výpůjčních služeb.

11.

Knihovník 1x za 5 let provede revizi příručních knihoven zaměstnanců muzea.

12.

Knihovník může podat návrh na vyřazení publikace z Knihovny ČMS z důvodu:

a) Neupotřebitelnosti. To znamená, že publikace je nevratně poškozena, byla ztracena nebo byla na základě zákona či rozhodnutí soudu předána jinému vlastníkovi a muzeum s ní nemůže nakládat.
b) Přebytečnosti. To znamená, že publikace neodpovídá zaměření a potřebám muzejní knihovny, popř. je multiplikátem. Rovněž může být z důvodu lepšího využití převedena do jiné organizace.
c) Přeřazení do Sbírky ČMS.

V návrhu na vyřazení musí být uvedeno přírůstkové číslo publikace, autor, název
a zdůvodnění návrhu na vyřazení.

O vyřazení publikace rozhoduje ředitel muzea na základě předloženého návrhu
na vyřazení publikací vypracovaném knihovníkem.

Knihovní řád nabývá platnosti dnem vydání.

Současně se ruší doposud platný Knihovní řád.

Kutná Hora 2. ledna 2017

PhDr. Světlana Hrabánková
ředitelka Českého muzea stříbra, p.o.