Směrnice o poskytování reprodukčních práv


Směrnice o poskytování reprodukčních práv ke sbírkovým předmětům a fotografických služeb

Směrnice upravuje podmínky, za kterých ČMS poskytuje reprodukční právo ke svým sbírkovým předmětům a fotografiím pro účely studijní, soukromé, odborné, populárně naučné a komerční.

Udělení reprodukčního práva ke zhotovení kopie sbírkového předmětu (odlitek, faksimile, novotisk) uděluje ředitel muzea individuálně podle charakteru záměru a není předmětem této směrnice.

I. Postup udělení reprodukčního práva

 1. Kurátoři podsbírek ČMS připraví návrh Smlouvy o udělení jednorázového reprodukčního práva (vzor viz příloha č. 1) na základě písemné žádosti. Tato žádost musí obsahovat:
  1. Údaje o žadateli – jméno, adresu a datum narození u fyzických osob nebo název instituce (firmy), sídlo, zastoupení (statutární orgán), IČ, kontaktní údaje (jméno, e-mail a telefon) u právnických osob.
  2. Účel reprodukce, v případě plánovaného vydání jakékoliv tiskoviny termín vydání a náklad.
  3. Inventární čísla či jiné nezaměnitelné identifikátory požadovaných sbírkových předmětů či fotografií.
 2. Specifikace účelu poskytnutí reprodukčních práv:
  1. Studijní – reprodukce v seminárních, bakalářských, diplomových, disertačních pracích apod.
  2. Soukromý – reprodukce určené k soukromým (například genealogickým účelům), které nejsou prezentovány veřejnosti.
  3. Vědecký – odborná knižní produkce, odborná periodika a sborníky, příležitostné a nízkonákladové publikace úzce odborného změření určené
   pro odbornou veřejnost, splňující náležitosti vědecké práce (poznámkový aparát s citováním zdrojů), odborné průzkumy – stavebně historické, archeologické a jiné odborné průzkumy.
  4. Populárně naučný – dokumentární filmy, populárně naučné publikace, ilustrace článků v periodickém tisku apod.
  5. Výstavy – pořádané za účelem vědecké nebo populárně naučné osvěty
  6. Komerční – veškeré reklamní použití k firemní propagaci, kalendáře, pohlednice, publikace určené pro turistický ruch, obrazové publikace, denní tisk či populární časopis, komerční výstavy apod.
  7. Propagace muzea
 3. Návrh smlouvy je postoupen vedoucímu odborného oddělení ke kontrole a přidělení evidenčního čísla smlouvy.
 4. Reprodukční právo uděluje výhradně ředitel muzea nebo jeho statutární zástupce na základě podkladů vedoucího odborného oddělení.
 5. Poplatek za udělení reprodukčního práva je žadateli fakturován na základě platného ceníku (viz příloha č. 2).
 6. Finanční prostředky získané poskytovatelem na základě udělených reprodukčních práv se poskytovatel zavazuje použít výhradně na zkvalitnění a uchování svého sbírkového fondu.

II. Realizace a podmínky poskytnutí digitálních rozmnoženin

 1. Kurátoři ČMS poskytnou žadateli již zhotovené digitální rozmnoženiny (fotografie nebo skeny) sbírkových předmětů nebo tyto vytvoří.
 2. Žadateli bude dána možnost si sbírkové předměty sám vyfotografovat nebo nafilmovat pouze ve výjimečných případech s povolením kurátora, výhradně v jeho přítomnosti a za jím daných podmínek. Zároveň je žadatel povinen všechny takto získané digitální rozmnoženiny sbírkových předmětů poskytnout muzeu včetně licenčních práv k jejich dalšímu využití.
 3. Žadatel obdrží digitální rozmnoženiny sbírkových předmětů vždy až po zaplacení vyměřeného poplatku.
 4. V případě vydání digitálního dokumentu (internetový článek, filmový záznam apod.) je vydavatel povinen zaslat muzeu zdarma tuto digitální verzi pro dokumentární účely muzea (např. ve formátu PDF).
 5. V případě vydání tiskoviny je vydavatel povinen zaslat muzeu zdarma 2 výtisky pro dokumentární účely muzea.
 6. Při publikování reprodukce sbírkového předmětu musí být daný předmět vždy řádně označen místem původu ve znění, které bude specifikováno ve smlouvě.
 7. Digitální rozmnoženiny sbírkových předmětů a fotografií poskytne ČMS žadateli prostřednictvím digitálního úložiště.
 8. Digitální rozmnoženiny sbírkových předmětů jsou poskytovány v tiskové kvalitě. Na požádání může být vyhotoven i snímek ve vyšším rozlišení.
 9. Žadatel může poskytnuté digitální rozmnoženiny zveřejnit na internetu (webové stránky, sociální sítě atd.) za podmínek daných smlouvou a pouze za předpokladu, že zveřejněná digitální rozmnoženiny (fotografie, sken) bude v nízkém rozlišení, např. 72 až 150 DPI nebo maximální rozměr delší strany 500 pixelů, pokud nebude individuálně stanoveno jinak.
 10. Digitální rozmnoženinu díla, k němuž muzeum nemá licenci k užití dle autorského zákona, může být poskytnuta pouze s písemným souhlasem autora díla nebo oprávněného držitele majetkových práv (dědice). Tento souhlas si žadatel obstará sám na vlastní náklady a tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy o poskytnutí reprodukčních práv.
 11. Digitální rozmnoženina díla, k němuž muzeum nemá licenci k užití dle autorského zákona, ale zároveň autor není znám, nebo lze předpokládat, že hledání dědiců autora by bylo neúspěšné, takže by tato skutečnost zabránila v realizaci žádosti, může muzeum udělit souhlas k užití díla za předpokladu, že se žadatel smluvně zaváže nést veškeré právní i finanční důsledky případného autorského sporu.
 12. V případě ohrožení fyzického stavu nebo existence sbírkového předmětu mají kurátoři právo odmítnout poskytnutí reprodukčního práva.
 13. V případě, že dojde k uveřejnění digitální kopie sbírkového předmětu bez vědomí muzea a bez řádného a náležitě uděleného reprodukčního práva, může muzeum požadovat od této osoby úhradu reprodukčního poplatku zvýšeného o 100% + smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč.
 14. V případě, že dojde k předání digitální kopie třetí osobě bez vědomí muzea a bez řádného a náležitě uděleného reprodukčního práva, může muzeum požadovat od všech zúčastněných osob úhradu reprodukčního poplatku zvýšeného o 100% + smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč.

Směrnice nabývá platnosti a účinnosti 1. 7. 2020.

Současně se ruší doposud platná směrnice vydaná 15. 4. 2003.

Kutná Hora 30. 6. 2020

PhDr. Světlana Hrabánková,
ředitelka Českého muzea stříbra

Přílohy

 1. Vzor smlouvy o udělení jednorázového reprodukčního práva [pdf]
 2. Ceník [pdf]