Studovna Knihovny Českého muzea stříbra

Studovna byla pro uživatele Knihovny ČMS otevřena 1. března 2002. K dispozici jsou dvě studijní místa, od 1. března 2006 je ve studovně umístěn počítač s připojením na internet a s přístupem do on-line katalogu knihovny. Uživatelé se řídí Badatelským řádem vydaným ředitelkou ČMS 1. dubna 2003. Využití internetu v Knihovně ČMS je od 1. 1. 2008 zdarma!

Studovna Studovna

Příloha č. 1. Knihovního řádu Knihovny Českého muzea stříbra v Kutné Hoře

Všeobecné zásady provozu studovny

 • Není dovoleno měnit nastavení PC ani doplňovat stávající instalaci vlastními programy.
 • Je zakázáno vyhledávat, prohlížet a stahovat na diskety internetové stránky s pornografickým nebo národnostně a nábožensky urážlivým obsahem, stránky propagující rasismus, násilí nebo podněcující k užívání drog.
 • Je zakázáno provozovat hazardní hry a vše, co je neslučitelné s platnými právními předpisy ČR.
 • Uživatel nesmí vykonávat žádnou činnost, která by poškodila provoz PC, periferií nebo sítě, nesmí nadměrně zatěžovat komunikační linky a omezovat výkon PC.
 • Uživatel se nesmí pokoušet o obcházení prostředků ochrany dat.
 • Uživatel musí respektovat všechna autorská práva a všechna práva výrobce stanovená platnými právními předpisy.
 • Přístup k internetu v počítačové studovně nesmí být zneužit pro jakoukoli reklamní nebo komerční činnost.
 • Uživatelé musí respektovat soukromí ostatních osob a zachovávat základní etické normy.
 • Při porušení výše uvedených zásad může být uživatel knihovníkem vykázán z jejích prostor.
 • Veškeré náklady, které vzniknou knihovně v důsledku nekorektního nebo neautorizovaného přístupu k elektronickým bázím a dokumentům, je uživatel povinen uhradit.
 • Uživatelé jsou povinni dbát pokynů knihovníka!!!