Směrnice o poskytování reprodukčních práv


Směrnice Českého muzea stříbra v Kutné Hoře
o poskytování reprodukčních práv, fotografických služeb
a pronájmu prostor ke kulturním účelům


I. Směrnice upravuje podmínky, za kterých ČMS :
 1. Uděluje právo k reprodukci svých sbírkových předmětů (fotografickou a filmovou
  technikou) za účelem tisku, zařazení do filmového pořadu, užití ve výstavě
  a za účelem dalších druhů zveřejnění (komerčního i nekomerčního charakteru).
 2. Uděluje právo ke zhotovení kopie sbírkového předmětu (odlitek, faksimile, novotisk).
 3. Poskytuje k pronájmu své prostory v objektech Hrádek, Kamenný dům a Tylův památník.

Sazby a poplatky, které jsou obsahem směrnice, byly stanoveny v souladu s vyhláškou
o cenách sjednaných dohodou.

II. Postup udělení reprodukčního práva :

Postup udělení reprodukčního práva upravuje jednotný formulář (viz příloha).
Formulář má tyto části :

 1. Údaje o žadateli, účelu reprodukce a požadovaných termínech (vyplní žadatel, popř. může tuto část formuláře nahradit zvláštní dopis - objednávka - žadatele).
 2. Potvrzení o povolení žádosti - uděluje ředitel muzea nebo jím pověřený příslušný vedoucí oddělení, určení pracovníka muzea, který sleduje realizaci žádosti a odpovídá za ni.
 3. Záznam o realizaci žádosti - vyplňuje určený pracovník muzea (počet reproduko-vaných sbírkových předmětů, počet hodin natáčení apod.), součástí je výpočet poplatku a podpis žadatele stvrzující správnost údajů a ochotu zaplatit poplatky v uvedené výši.
 4. Záznam o provedení fakturace - provádí finanční účetní.

Formulář bude vyplněn ve třech exemplářích (1x pro žadatele, 1x pro evidenci finanč. účetní, 1x pro evidenci v odborném oddělení).
Vyplněná část a) a b) bude předána žadateli ihned po potvrzení povolení žádosti. Část c) a d) bude žadateli odeslána s fakturou.
Formulář bude vyplněn i v případě, že se jedná o bezplatné fotografování či natáčení v zájmu propagace muzea. V tomto případě může být žádost povolena i telefonicky (v zájmu urychlení administrativy) a formulář vyplněn dodatečně jen pro evidenci.

V případě udělování práva k zhotovení kopie sbírkového předmětu se uvedený formulář vyplňuje pouze v případě, že není zapotřebí vyhotovit zvláštní dohodu o spolupráci.

V případě pronájmu prostor muzea je s uchazečem uzavírána zpravidla zvláštní hospodářská smlouva či dohoda.

III. Konkrétní podmínky a sazby :

 1. Povolení reprodukce sbírkového předmětu fotografováním, filmováním
  a VHS-technikou k publikaci v tisku, filmovým pořadům a videopořadům a k dalším formám zveřejnění) :

  Zásady :

  • Veškeré fotoreprodukce, které vznikly v režii muzea, negativy a diapozitivy zůstávají zásadně v majetku muzea, ve výjimečném případě může muzeum negativ či diapozitiv zapůjčit výpůjčním reversem na přesně určenou dobu.
  • Pokud muzeum povolí fotografování fotografovi, který není zaměstnancem muzea, bude prováděno buď v budově muzea či v doprovodu muzejního pracovníka, veškeré takto vzniklé negativy a diapozitivy je fotograf povinen odevzdat muzeu.
  • Reprodukční právo se uděluje zpravidla jednorázově - k jednomu vydání publikace, k jednomu pořadu apod.
  • V případě, že dojde ke zveřejnění reprodukce či snímku sbírkového předmětu bez vědomí muzea a udělení reprodukčního práva, může muzeum požadovat
   od fotografa, vydavatele, pořadatele, či garanta akce dodatečnou úhradu reprodukčního poplatku zvýšeného o 100%.
  • Při publikaci reprodukce v tisku musí být uveden její původ.
  • V případě, že jde o tiskovinu, je vydavatel povinen poskytnout muzeu 2 výtisky zdarma pro dokumentární účely muzea.

  Poplatky :

  Fotografování a filmování konkrétního sbírkového předmětu :

  Komerční účel (reklama, kalendáře, pohlednice, novoročenky, obaly, tisky určené
  pro turistický ruch apod.)
  1 500 Kč za kus a 1 snímek

  Populárně odborný účel (dokumentární filmy, populárně-naučné publikace, ilustrace článků v periodickém tisku apod.)
  500 Kč za 1 kus a 1 snímek

  Odborný účel (vědecké publikace, sborníky, vědecká periodika apod.)
  200 Kč za 1 kus a 1 snímek

  Studijní účely (pro badatele ke komparativnímu studiu, studijní dokumentaci, popř. jako příloha k diplomové práci, disertační či kandidátské práci - nebude zveřejněno)
  bez poplatku

  Propagace muzea (reprodukce je určena ke zveřejnění v tiskovinách a televizních pořadech, které mají pro muzeum výrazný propagační smysl)
  bez poplatku

  Filmování v prostorách muzea :

  1. Hrádek, Kamenný dům, Tylův památník a Barborská č. p. 33 - expozice, nádvoří, sklepy, trejv, zahrada, přednáškový sál apod. (za každý prostor jednotlivě)
   základní poplatek 2 000 Kč + 400 Kč za každou započatou hodinu
  2. Prostor středověkého stříbrného dolu - pouze zpřístupněná trasa
   základní poplatek 5 000 Kč + 500 Kč za každou započatou hodinu
  3. Natáčení jednotlivých sbírkových předmětů
   500 až 1 000 Kč (dle charakteru sbírkového předmětu a rozhodnutí ředitele muzea)
 2. Udělení práva ke zhotovení kopie sbírkového předmětu pro komerční účely (odlitky, faksimile, novotisky) :

  Zásady :

  • Právo se uděluje zásadně jednorázově, tj. pro určitý počet odlitků (výtisků)
   či na určitou dobu - podle charakteru výroby kopie.
  • Pokud je ke zhotovení kopie použita forma, bude po výrobě stanoveného počtu odlitků buď předána muzeu nebo zničena.
  • Vzorky zhotovených kopií předá žadatel muzeu.

  Poplatky :
  Určuje ředitel muzea individuálně.

 3. Pronájmy prostor k výstavním účelům (pokud se sjednávají touto formou) :
  500 až 1 000 Kč za 1 den za výstavní síň objektu Hrádek
  300 až 800 Kč za 1 den za výstavní síň mázhaus v Kamenném domě
  400 až 900 Kč za 1 den za přednáškový sál objektu Hrádek
  Konkrétní výše sazby bude stanovena dle charakteru organizace ucházející se o pronájem -
  - nižší sazba pro kulturní organizace a kulturní činnost, vyšší pro komerční činnost apod.
 4. Krátkodobé pronájmy (přednášky, koncerty apod.)
  200 Kč za 1 hod. ve výstavním či přednáškovém sále
  200 Kč za 1 hod. v nádvoří objektu Hrádek
  nebo dle individuální smlouvy.
  Doba pronájmu nesmí narušovat návštěvnický provoz muzea.

Směrnice nabývá platnosti dnem vydání.
Současně se ruší doposud platná směrnice.

Kutná Hora 15. 4. 2003

PhDr. Světlana Hrabánková
ředitelka Českého muzea stříbra